پخش زنده و آرشیو رادیو

آیش

شنبه-دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 16:15 به مدت 15 دقیقه


مستندی از روستاهای ایران زمین و معرفی و شناسایی جاذبه های روستایی و چهره های فرهنگی

كاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ