پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
10:30

مجله نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

11:25

گفتارش

11:30

حریر سخن

مشاعره رادیویی
كاری از گروه ادب و هنر

12:0

دولت بیدار

12:15

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی هزار و یك شب
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

12:45

آیش

13:0

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:10 موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی در كرمانشاه، رمان"اوراد نیمروز"، نمایشگاه"كلماتی به دیوار"
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

اسطوره های ایرانی

قصه های شاهنامه- هفت خان رستم
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

15:15

كوبه(زنده)

بررسی مسائل اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:45

هفت اورنگ

ثبت ملی مكتب نستعلیق میرعمادالحسین در سازمان میراث فرهنگی
جمشید یاری(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

16:25

گفتارش

16:30

سیم آخر

معرفی قطعات برگزیده موسیقی- آثار استاد فرهنگ شریف
سراجی(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

17:0

نیمكت

كتابخوانی و مهندسی مطالعه- لذت مطالعه و آشنایی با مهندسی و روانشناسی جدید مطالعه و شخصیت شناسی
كاری از گروه كتاب

17:30

بازتاب

بررسی مسائل سیاسی روز
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

18:0

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ
اذان مغرب: 20:40 موذن: علی قاسم آبادی

20:55

گفتارش

21:0

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی
كاری از گروه ادب و هنر

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

میان برنامه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی