پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 31 فروردین 1400
20:55

گفتارش

21:0

نگارخانه

رسانه های جدید هنری

21:30

رادیو كتاب

بازخوانی بخش هایی از كتاب نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ از ایده تا اجرا
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

هزاره ادب پارسی

23:15

گفت نیوش

23:30

در جستجوی سیمرغ

منظومه منطق الطیر عطار نیشابوری