پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 5 آبان 1399
18:55

گفتارش

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

زرجامه

ورود هنرمندان چینی به ایران در دوره مفول؛ رنگ در طراحی لباس

20:0

خنیاگران

تاریخ ضبط موسیقی
خانم زهرا حبیبی زاد(كارشناس)

20:30

مستند فرهنگ

چهره های تاثیرگذار دفاع مقدس؛ شهید غیور اصلی

20:55

گفتارش

21:0

در جستجوی معنا(زنده)

بررسی مفهوم تنهایی در دنیای مدرن
با حضور امیرعباس علی زمانی و یاسر هدایتی- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

هزاره ادب

23:15

نامه های پیامبر

23:30

طعم مطالعه

عوامل موفقیت در كنكور