پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 بهمن 1399
13:30

فكرانه

میزگرد فلسفی كودكان؛ رنگین كمان

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

چرخانه

گستردگی دامنه خلاقیت بانوان كارآفرین
خانم الهام رمضانی(كارشناس)

15:0

ققنوس

ادبیات عامه

16:0

با كاروان شهید

16:10

ایران جغرافیای مهربانی

16:15

آیش

16:30

بوطیقا

نقد مجموعه شعر "پای حرفهای حروف" سروده سیدامین جعفری حسینی
امیر مرزبان و سید حسین شریفی(كارشناسان)

17:0

رادیو كتاب(زنده)

نخستین نمایشگاه مجازی كتاب تهران
اذان مغرب: 17:39 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

بازتاب

بررسی مسائل سیاسی روز؛ تحلیف جو بایدن رئیس جمهور آمریكا
سیدمحمود محمدی(كارشناس)

20:0

شفاخانه

تاریخچه طب ایرانی-اسلامی؛ طب مكمل

20:30

مستند فرهنگ

افراد تاثیرگذار در انقلاب؛ سید علی قاضی طباطبایی

20:55

گفتارش

21:0

فاطمه فاطمه است

21:15

رویای كاغذی

21:30

شب های فرهنگ

بررسی مباحث فرهنگی؛ تاریخ و هبوط انسان
حكمت الله ملاصالحی(كارشناس)

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ مفهوم مكتب، شیوه و سبك در موسیقی، آلبوم بهار من
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

هزاره ادب

23:15

یك شب از هزار و یك شب

23:30

بازیگران عصر پهلوی

مستند از ظهور تا سقوط رضاخان