پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 22 تیر 1399
10:10

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:0

برد برد

مسابقه بیست سوالی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:20

طنز و طنز آوران

11:30

راپورتچی

11:45

میزگرد

11:55

مسابقه بی سابقه

12:10

حرف تو حرف

نمایش های طنز در حوزه اخلاق و موضوعات روز اجتماعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:30

فضولی نباشه

12:45

میان برنامه

12:50

شكوه بندگی

اذان ظهر: 13:10- مؤذن: شیخ محمد حسین ابوزید
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:25

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:45

دست چین

14:0

مثل خند

14:15

جدی نگیرید، جدی بگیرید

14:25

میان برنامه

14:30

همپای صبا

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

عصر تابستان

برنامه ای شاد و مفرح با آیتم های متنوع و سرگرم كننده- موضوع: فروشنده اینترنتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

زنگ صبا

17:15

روی خط

17:30

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و آیتم های متنوع
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:0

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:30

یك روز خط خطی

جنگ طنز با موضوعات روز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

من و صبا یهویی

20:15

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 20:42- موذن: استاد محمد غفاری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

زیرگذر طنز

21:15

فضولی نباشه

21:30

جدی نگیرید، جدی بگیرید

21:40

میان برنامه

21:45

قصه های صبا

22:0

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:20

میان برنامه

22:25

برد برد

مسابقه بیست سوالی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:45

راپورتچی

23:0

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:30

صبا نت

شوخی با اهالی موسیقی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+