پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 مهر 1399
4:45

همسفر

5:0

مشاعره

مسابقه شعرخوانی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

5:45

قول و غزل

6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

6:30

گلستان حكمت

6:45

سینما صبا

7:0

زندگی به وقت صبا

برنامه ای با رویكرد اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:0

صبح صبا

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

9:30

لحظه های همراهی

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:30

كوچه باغ صبا

10:45

بوستان حكمت

11:0

هشت خوان

11:15

همسفر

11:30

یك حدیث یك زندگی

11:40

شكوه بندگی

اذان ظهر: 11:56- مؤذن: استاد محمدحسین سبزعلی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:15

با ستاره ها

فرازهایی از زندگی شهدا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:35

باغی در صدا

12:45

گفتگوی تنهایی

گفتگو با بازیگران و هنرمندان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:15

دو نیم صبا

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:15

قول و غزل

14:30

نمایش

نمایش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:0

مثل ساعت

موضوع: رباتیك
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

ساده و صمیمی

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

16:30

گلستان حكمت

16:45

تولد یك پروانه

زندگینامه شهدا

17:30

بوستان حكمت

17:45

كوچه باغ صبا

18:0

در حوالی خورشید

اذان ظهر: 18:15- مؤذن: دكتر حسین كرمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:45

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی و ویژه برای مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:45

هشت خوان

20:0

همسفر

20:15

مشاعره

مسابقه شعر خوانی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

سینما صبا

21:15

نمایش

نمایش مدافعان سلامت
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:45

قصه های صبا

22:0

زندگی به وقت صبا

آیتم های متنوع و نمایشی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

لحظه های همراهی

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+