پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 31 فروردین 1400
22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

بررسی موضوعات مختلف در حوزه كارآفرینی و خوداشتغالی
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان