پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 04:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- مثنوی سرایی خواجوی كرمانی

مظفری(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات