پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 05:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- نیایش از نگاه مولوی

محمحدمهدی جعفری(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات