پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 05:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- نگاه مولوی به نیایش

كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات