پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

روند پژوهش های ادبی از دیرباز تا كنون در تاریخ ادبیات فارسی

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات