پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزانگان فرهنگ

سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزانگان فرهنگ

پاسداشت مفاخر علمی و فرهنگی ایران زمین؛ محمود فرشچیان

كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات
عوامل برنامه