پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیای كلمات

چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیای كلمات

بررسی متون ادبی كهن؛ بازاندیشی در مخزن الاسرار

خانم مریم صمصامی(كارشناس)

لیست قطعات