پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیای كلمات

چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیای كلمات

بررسی متون ادبی كهن؛ مولانا از دیروز تا امروز از شرق تا غزل

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)

لیست قطعات