پخش زنده و آرشیو رادیو

در قلمرو فرهنك

دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

در قلمرو فرهنك

مجله تاریخی اندیشه ای؛ چرا از آزادسازی سوسنگرد به عنوان یكی از نقاط عطف تاریخ دفاع مقدس یاد می شود؟

لیست قطعات