پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیای كلمات

چهارشنبه 5 آذر 1399 ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیای كلمات

بررسی متون ادبی كهن؛ پژوهشی در خطبه های تاریخ بیهقی

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)

لیست قطعات