پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر بهار

پنجشنبه 10 فروردین 1396 ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

در مسیر بهار

معرفی ابنیه های تاریخی كمتر شناخته شده برای گردشگران نوروزی

لیست قطعات

معرفی ابنیه های تاریخی كمتر شناخته شده برای گردشگران