پخش زنده و آرشیو رادیو

فرصت نیلگون(تكرار)

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 20:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرصت نیلگون(تكرار)

برنامه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه توسعه گردشگری دریایی

كارشناس: لیلا اژدری(مدیركل دفتر همكاری و توافقهای ملی گردشگری)

لیست قطعات