پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزانگان فرهنگ

سه شنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه


دریچه ای به زندگی و آثار مفاخر ایران زمین

این برنامه با اجرای بهروز رضوی ، برای مخاطبان دریچه ای را به زندگی و آثار مفاخر فكر و فرهنگ هنر ایران زمین گشوده و از مراحل زندگی و آثار اندیشمندان ایرانی سخن می گوید . مخاطبان فرهیخته ی رادیو فرهنگ می توانند برنامه ی « فرزانگان فرهنگ » را هر سه شنبه ساعت 16:30 از رادیو فرهنگ بشنوند.