پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیكاتور

چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

رادیكاتور

برداشت آزاد از داستان روباه و زاغ در قالب طنز اجتماعی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

لیست قطعات